Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ„КИМЕТ“ ООД (наричано по-долу още „КИМЕТ“,  „Дружеството“, „ние“ или „нас“) е дружество, което винаги се е стремяло да опази в най-голяма степен личните данни, до които има достъп във връзка с дейността си.

 

Целта на настоящата политика за защита на личните данни е да представи по ясен и достъпен начин:

 • Какви лични данни събираме и обработваме при посещение на нашия уебсайт http://kimet-gaming.bg;
 • Как използваме Вашите лични данни;
 • Как и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни;
 • На кого ще разкрием евентуално Ваши лични данни;
 • Какви са Вашите права като субект на лични данни и как можете да ги упражните.

 

Настоящата Политика за защита на лични данни се прилага за Вашите лични данни, когато посещавате http://kimet-gaming.bg.

 

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на Вашите лични данни е „КИМЕТ“ ООД, ЕИК 110570327, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. „Илинден“ № 1, email: office@ kimet.bg

 

ПРИНЦИПИ, НА КОИТО КИМЕТ СЪБИРА И ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни в КИМЕТ се събират и обработват на основата на принципа на:

 • добросъвестност и прозрачност;
 • законност;
 • сигурност;
 • предвидимост.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

Личните данни са информацията, чрез която едно физическо лице може да бъде идентифицирано. Такава информация са например имената Ви, ЕГН, адрес, телефонен номер,  Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.

 

КИМЕТ събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.

 

Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можем да Ви бъдем полезни и да Ви предоставим желаната информация, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. КИМЕТ събира и обработва минимално необходимото количество лични данни, за да може да предостави необходимата услуга и за да може нейните потребители да се чувстват сигурни, че събраните лични ще бъдат защитени данни в максимална степен.

 

Ние събираме и обработваме следните лични данни:

 • При посещение на нашия уебсайт се записват и съхраняват временно за целите на сигурността данните за свързване на устройството, който се свързва с нашия сайт, уеб страниците, които посещавате на нашия сайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна системa, локация (данни, които обаче не могат да бъдат обвързани от нас с конкретно лице);
 • Когато сме получили Ваше запитване или поръчка чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или изпълним поръчката, която сте направили;
 • Ползването на определени функционалности на уебсайта на КИМЕТ изискват регистрация или парола за достъп. При регистрацията Вие ни предоставяте Ваши лични данни: имена, адрес на електронна поща, телефон;
 • Ние събираме и обработваме история на Вашите посещения на уебсайта, за целите на статистически и маркетингов анализ;
 • Определена част от данните, които ни предоставите може да бъдат предостявани на държавни, общински или съдебни органи, когато приложимото законодателство предвижда това или въз основа на акт от орган, който е овластен да разреши и / или изиска от нас лични данни.

 

С КАКВА ЦЕЛ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще събираме и обработваме личните Ви данни, само ако имаме законово основание за това. Законовото основание ще зависи от причините, поради които събираме и имаме нужда да използваме Вашите данни. В повечето случаи ще имаме нужда да обработим данните Ви, за да можем да предоставим  услугите (респ. информацията), които са свързани с дейността ни и които Вие желаете да получите.

 

Възможно е също така да обработваме личните Ви данни поради една или повече от следните причини:

 • Да изпълним направена от Вас поръчка;
 • За спазване на законово задължение (напр. за спазване изискванията за счетоводното и данъчно законодателство съгласно ЗСч, ЗДДС, ЗКПО и т.н.);
 • Предоставили сте ни съгласие да използваме личните Ви данни (напр. за маркетингови цели), вкл. да използваме адреса на електронната Ви поща, за да Ви изпращаме информация за наши актуални услуги. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето съгласие да Ви изпращаме периодично тази информация по имейл, чрез смс, по телефон или по всеки от тези начини. Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите.

 

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на маркетигнгова информация от нас по всяко време като пишете до нас по всеки удобен за Вас начин: чрез писмо по електронна поща или чрез подаване на писмено искане в офис или магазин на КИМЕТ.ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.

Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя на КИМЕТ данни на трети лица в нарушение на техните права, тъй като КИМЕТ няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали предоставените лични данни на трети лица се извършва с тяхно знание или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща и всякакви други.
СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

КИМЕТ не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор между Вас и КИМЕТ, или ако не сте дали изрично съгласие за това.

Данните Ви може да бъдат предоставени на наши доставчици във връзка с изпълнение на законови задължения, упражняване на права или изпълнение на задължения по договорни отношения с Вас и / или защита на легитимен интерес, като такива например, но не само, на лица предоставящи  счетоводни или юридически услуги, или други.

 

Отделно в определени случаи, КИМЕТ може ангажира подизпълнители, чрез които осигурява допълнителна сигурност на Вашите данни и които в даден момент може да имат достъп до системите и базите данни на КИМЕТ, включително: за поддръжка и защита на уебсайта, инфраструктура и / или  сървър.

 

Бихме искали да обърнем внимание, че всички наши подизпълнители са ангажирани след внимателен подбор и след проверка на способността им да осигуряват защита на лични данни. Те извършват обработка само въз основа  изричните ни указания и инструкции.

 

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.
 
Периодът на съхранение на лични данни, е в зависимост от нормативно регламентирания срок за съхранение и не може да бъде по-дълъг.  Така например, когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от КИМЕТ на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са събрани.

 

Ваши лични данни,  предоставени при регистрацията Ви на уебсайта на КИМЕТ, се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате да бъдете дерегистрирани и да бъде заличен Вашият профил.

 

Ваши лични данни, предоставени във връзка с конкретни правоотношения с КИМЕТ, се съхраняват за срока, за който Вие можете да предявите претенции към нас и ние можем да упражним правото си на защита.

 

Ваши лични данни, предоставени  чрез някоя от контактните ни форми, в това число и при незавършена регистрация на уеб сайта на КИМЕТ, се съхраняват за срок от 1 година с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

 

Когато сте дали съгласие да ползваме Ваши лични данни за маркетингови цели, ние съхраняваме и обработваме тези лични данни до оттегляне на Вашето съгласие.

Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

КИМЕТ е предприело необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни).

 

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вие като субект на лични данни имате:

 • право на информация дали притежаваме Ваши лични данни, какви Ваши данни притежаваме и защо ги притежаваме;
 • право на достъп до Вашите лични данни, което Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
 • право на възражение, което Ви позволява да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позовавате на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели, както и да възразите в случаите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране;
 • право на преносимост на данните, което Ви позволява да поискате данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице. Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ електронен формат;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни данни, което Ви позволява да поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас;
 • право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата лична информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;
 • право да поискате изтриване на Вашите лични данни, което Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме;
 • право на оттегляне на съгласие. В случаи, в които сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ние ще престанем да обработваме Вашата информация за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон;
 • право на защита.

 

Ако желаете да упражните някое от тези права е необходимо да отправите искане до КИМЕТ. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие ще е необходимо да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Не се дължат такси, за да упражните някое от посочените права. Независимо от това обаче, моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-конкретно поради своята повторяемост и / или упражняването им е свързано със значителни разходи, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
  2. да откажем да предприеме действия по искането.

 

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаване на Вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

 

Можем да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация (или някое от останалите Ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Запазваме си правото да променяме нашата Политика за лични данни периодично, като потребителите ще бъдат уведомявани за всяка промяна чрез съобщение на нашия уебсайт.НАДЗОРЕН ОРГАН

В случай, че считате, че правата Ви във връзка с Ваши лични данни са нарушени, имате право да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.